Saint Thirumoolor Photos

Saint Thirumoolor

Courtyard view of Thirumoolar’s Samadhi Shrine in Thiruvavaduthurai.

Sacred Nandi (Lord Siva’s Bull) at Thiruvavaduthurai Siva Temple.

Entrance of Thiruvavaduthurai Siva Temple, where Saint Thirumoolar’s Samadhi Shrine is located.

Sanctom Sanctoram of Thirumoolar’s Samadhi Idol.

Thirumoolar’s Samadhi Idol seen with Camphor light.